Tietosuojailmoitus palvelusta

LAWPOL Digitaalinen työpöytä ja LAWPOL Tietovaranto


LAWPOL on Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin ja tutkimuksen IT-yksikön tuottama palvelu, jonka avulla voi tarkastella poliittisessa päätöksenteossa syntyneitä julkisia asiakirjoja, päätöksentekoon osallistuneita tahoja ja erilaisia tausta-asiakirjoja.

Käsiteltävät henkilötiedot jakautuvat kahteen ryhmään: LAWPOL-palvelun käyttäjistä kerättäviin tietoihin, ja LAWPOL-palvelun sisältämien aineistojen henkilötietoihin.

1. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto
p. 029 450 5000

LAWPOL-hanketta koskevissa asioissa sähköpostiyhteydenotot lawpol@utu.fi

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaava tietosuoja@utu.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

LAWPOL on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyössä tuottama palvelu. Tietojen käsittelyn tarkoitus on helpottaa poliittiseen päätöksentekoon liittyvien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta keräämällä ne yhteen palveluun, edistää päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä tarjota edistyneitä tutkimustyökaluja tutkijoille.

LAWPOLista on mahdollista ladata tietoaineistoja, jotka voivat sisältää päätöksentekoon osallistuneiden tahojen nimiä, titteleitä ja taustaorganisaatioita. Tietoaineistojen latausmahdollisuuden tarkoitus on helpottaa päätöksentekoon osallistuneiden tahojen selvittämistä ja siten edistää avoimuutta poliittisessa päätöksenteossa.

LAWPOL-palvelun käyttäjien sivulatauksista tallentuu tieto verkkopalvelimen lokiin palvelun toimintaa koskevien yhteenvetojen tekemiseksi sekä palvelun virhetilanteiden selvittämiseksi.

LAWPOL sisältää henkilötietoja, joita käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisen yleistä etua koskevan tehtävän vuoksi.

4. Millaisia tietoja käsitellään

Asiakirjojen osalta aineiston sisältämiä henkilötietoja ovat henkilöiden nimi, titteli ja taustaorganisaatio. Kansanedustajien osalta henkilötiedot sisältävät myös muita heidän itse ilmoittamiaan ansioluettelon tietoja.

LAWPOL-palvelun osalta sivulatauksista kertovan lokin tiedoista koostetaan yhteenvetoja kävijämääristä ja hakutermeistä. Lokista seurataan myös kävijöiden liikkumista palvelussa ja työkalujen käyttöä ja toimintaa. Analytiikkaan ei sisällytetä yksilöiviä IP-osoitteita.

5. Mistä tiedot ovat peräisin

LAWPOL-palvelussa olevien julkisten asiakirjojen sisältämät henkilötiedot on kerätty valtioneuvoston hankeikkunan avoimesta rajapinnasta ja verkkosivuilta, eduskunnan avoimen datan verkkopalvelusta ja verkkosivuilta sekä Tietoarkiston POHTIVA-aineistokokoelmasta.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakirjojen sisältämiä henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun palvelu on toiminnassa.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojavaltuutetun internet-sivulta saat lisätietoa sinua koskevista oikeuksista:tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

Rekisteröidyn oikeuksia koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä kohdassa 1 mainittuun tahoon.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi kerätään ja miten niitä käsitellään, sekä oikeus tarkistaa sinua koskevat tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Sinua koskevat virheelliset tiedot tulee pyynnöstäsi korjata ja epätäydelliset tiedot tulee täydentää.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat henkilötiedot poistetaan.

Rekisterinpitäjän ei kuitenkaan ole pakko poistaa henkilötietojasi, jos ne ovat perustellusti tarpeellisia seuraavia tarkoituksia varten:

  • sananvapaus ja tiedon välittäminen
  • lain noudattaminen
  • rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen
  • yleinen etu – esimerkiksi arkistointi, tutkimus tai tilastointi
  • oikeusvaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos vastustat käsittelyä, kyseenalaistat käsittelyn laillisuuden tai tietojen oikeellisuuden, tai mikäli tarvitset henkilötietojasi oikeusprosessissa, sinulla on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista, kunnes asia on selvitetty.

Vastustamisoikeus

Joissakin tilanteissa voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja pyytää, että tietojasi ei käsiteltäisi ollenkaan. Vastustaminen on mahdollista, jos rekisterinpitäjä käsittelee tietojasi yleisen edun tai julkisen vallan vuoksi tai oikeutetun etunsa perusteella.

Voit vastustaa tietojesi käsittelyä, jos sinulla on siihen jokin henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvä erityinen syy. Tällöin emme voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos tietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi
tietosuoja.fi/yhteystiedot

Suomi